top of page

ВАШИЯТ КОМЕНТАР Е ОБРАТНАТА ВРЪЗКА КОЯТО ТЪРСИМ

Как БЪЛГАРСКИ художник може да изнесе свое авторско произведение, само със своя декларация за автент


КАК АВТОР МОЖЕ ДА ИЗНЕСЕ СВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, ЕДИНСТВЕНО СЪС СВОЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА АВТЕНТИЧНОСТТА МУ?

Всъщност, авторите могат да изнесат свои картини зад граница, единствено със своя декларация за тяхната автентичност.

Прочитайки законите, можем да направим заключение, че Сертификати се изискват само ако картината е собственост на клиент, който трябва по някакъв начин да я идентифицира. ЗАЩО смятам така? Позовавам се на: 1. Закон за културното наследство и 2. Закон за авторското право и сродните му права.( Закон за паметниците на културата и музеите и наредбата към него за износ и временен износ на движими паметници на културата СА ОТМЕНЕНИ през 2009г.) В раздел IV на ЗКН се разглеждат условията за 'износ и временен износ на движими културни ценности'. Чл. 128. (1) Износът и временният износ на движими културни ценности от територията на страната се извършват с разрешение или сертификат за износ. Обаче, във същия закон чл.7 ал. (4) са изброени кои произведения НЕ СА културна ценност по смисъла на този закон.- т.3 на алинеята гласи:

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 54 от 2011 г.) Не са културни ценности по смисъла на този закон: 3. произведения на изкуството, собственост на български или чужди автори, или такива, които не са по-стари от 50 години;

т.е. произведенията на живи български и чуждестранни автори, както и такива не по-стари от 50г. НЕ СА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ и съответно, не е приложимо да им се издава сертификат по реда който е посочен. Продължавайки, ще се позова на Закона за авторското право... Чл. 6. (1) (Предишен текст на чл. 6, изм. и доп. - ДВ, бр. 99 от 2005 г.) До доказване на противното за автор на произведението се смята лицето, чието име или друг идентифициращ знак са посочени по обичайния за това начин върху оригинала на произведението, копия или екземпляри от него и/или техните опаковки. От тук следва че когато на картината има постваен подпис или друг идентифициращ знак на автора, то тя се смята за негова до доказване на противното. Така с една декларация, в която да има поместена и снимка на картината с подпис на автора, никоя митническа служба не може да спре изнасянето и в чужбина. Ако картината бъде спряна, може да се обърнете към съда. Към декларацията, може да се приложи и снимка на платното (отзад) за да се покаже че платното е грундирано и произведено по технологии които преди 50г. не са съществували. АКО НЯКОЙ ИМА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, ще се радвам да я сподели.

bottom of page